Jieun kalimah make kecap

Jieun kalimah make kecap
A.ngoleab
B.ngajemprung
C.ngalalanyahan
D.maceuh

Nu perlu diperhatikeun dina nyieun kalimah nu merenah nyaeta ragam basa nu digunakeun oge kudu merenah. Dina Tatakrama Basa Sunda, atawa anu baheula mah sok disebut Undak usuk Basa Sunda, aya dua ragam basa nyaeta nu disebut ragam basa hormat / lemes jeung ragam basa loma.

Dengan Jual Foto Online, Kamu Bisa Dapat Cuan. Ini Caranya!

Aplikasi Neo Plus Resmi OJK, Bisa Hasilkan Uang

Cara Menghasilkan Uang dengan Game Penghasil Uang

Pembahasan
Umumna kecap kecap nu disebutkeun di luhur bisa dilarapkeun boh dina ragam basa hormat / lemes boh dina ragam basa loma. Di handap ieu nyaeta conto kalimah anu ngagunakeun kecap kecap nu disebutkeun di luhur, dina ragam basa loma:

Ngoleab, Sanggeus gelasanana pegat, langlayangan teh terus ngoleab
Ngajemprung, Eta tambang popoen teh ipis teuing meureun, kakara oge dipake sapoe geus pegat ngajemprung deui
Ngalalanyahan, Kang Udin keur ngalalanyahan pagawean anyarna
Maceuh, Eta Ceu Wati beuki kolot teh beuki maceuh wae